close
تبلیغات در اینترنت
کد لوگوی دوستان
 

center><marquee direction="up" scrollamount="2" onmouseover="this.stop();" onmouseout="this.start();" style="width: 180px;height:350px;background-color:white"> <center>

 

<center><a href="آدرس وبلاگ" ><img alt="نام وبلاگ" src="آدرس تصوير" width="150" height="100" border="2px"></a></center>

 

</marquee>

قسمت های قرمز رنگ در اول و آخر کد مربوط به متحرک بودن لوگو هاست که می توانید آن را حذف کنید.

عدد های 350 و 180 در سطر سوم تعیین کننده ی اندازه ی جعبه و فضایی است که لو گو ها در آن قرار می گیرند.

قسمت مشکی کد بخش اصلی است به جای آدرس وباگ آدرس سایت یا وبلاگ مورد نظر را به همراهhttp://  ابتدا و / در انتهای آن وارد کنید .